fbpx

info@equina.be

+ 32 475 64 88 79

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EQUINA

Equina BVBA, Herdersstraat 14 — 2560 Bevel KBO 0811 655 220 | www.equina.be

Algemene voorwaarden EQUINA geldig voor
behandeling, opleidingen & producten

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1. BVBA EQUINA, met ondernemingsnummer 0811.655.220 en maatschappelijke zetel te 2560 Bevel, Herdersstraat 14 (administratie@equina.be, + 32 475 64 88 79), is een onderneming gespecialiseerd het op een natuurlijke manier begeleiden van honden en paarden naar meer levenskwaliteit door middel van therapie, behandeling, revalidatie, het voorzien van stalling en vervoer voor paarden, fokkerij van paarden en het organiseren van trainingen en opleidingen m.b.t. voeding, verzorging, communicatie, shiatzu, hotstone en holistische therapie.

1.2. De algemene voorwaarden van de EQUINA zijn van toepassing op alle (online) inschrijvingen, bestellingen, opdrachten en overeenkomsten. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke samenwerking die op basis van een van voormelde wijzen tot stand komt tussen EQUINA en de klant en zijn bepalend voor de inhoud hiervan, alsmede voor de algehele rechtsverhouding tussen partijen. Tenzij expliciet anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst of bijzondere voorwaarden gesloten tussen EQUINA en de klant, kan hier niet van worden afgeweken.In geval van afwijkende overeenkomst of bijzondere voorwaarden hebben deze laatste voorrang op de algemene voorwaarden, dewelke van toepassing blijven voor hetgeen niet gedekt wordt door de afwijkende overeenkomst of bijzondere voorwaarden.

1.3. De algemene voorwaarden van EQUINA zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant.

1.4. Door het aanvragen van een offerte, het ondertekenen of goedkeuren van de offerte of overeenkomst, verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

1.5. De algemene voorwaarden van EQUINA zijn steeds online te consulteren op www.equina.be.

1.6. Indien een situatie zich voordoet dewelke niet geregeld werd in onderhavige algemene voorwaarden, dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze algemene voorwaarden.De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hierna vermelde bepalingen, heeft in geen geval invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, dewelke integraal van kracht blijven.

1.7. EQUINA behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe offerte, overeenkomst of opdracht. Voor lopende orders en opdrachten op het ogenblik van de wijziging blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens het tot stand komen van deze opdracht of deze bestelling.

ARTIKEL 2 – OFFERTE, OVEREENKOMST EN MEERWERKEN

2.1. Alle offertes en (online) aanbiedingen van EQUINA zijn vrijblijvend en worden steeds gemaakt onder alle voorbehoud. In het geval van tijdelijke aanbiedingen waaraan beperkte geldigheidsduur of bijzonder voorwaarden gekoppeld worden, zal EQUINA hier uitdrukkelijk melding van maken in de offerte of op wiens website in geval van online bestellingen of inschrijvingen.

2.2. Behoudens andersluidende bepaling, kennen offertes die door EQUINA worden uitgeschreven een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen.Indien de klant pas na het verstrijken van de geldingsduur intekent op de offerte, is EQUINA niet gebonden aan de in de offerte weergegeven prijzen en modaliteiten, maar zullen de prijzen en modaliteiten gelden zoals gehanteerd door EQUINA op het ogenblik van het intekenen op de offerte.

2.3. EQUINA ziet toe op een nauwkeurige product- en dienstenomschrijving. In geval van ernstige afwijking tussen de goederen of diensten en de beschrijving en/of weergave ervan, meldt EQUINA dit onverwijld aan de klant en behoudt zij zich het recht voor af te zien van uitvoering van de overeenkomst mits restitutie van het reeds betaalde. EQUINA is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie in offertes, overeenkomsten, orderbevestigingen of op de website betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten.

2.4. Enkel een door de klant ondertekende offerte,, overeenkomst of het online aanvaarden van de algemene voorwaarden bij inschrijving maakt, na schriftelijke bevestiging door EQUINA, een bindende overeenkomst uit. De overeenkomst met EQUINA wordt behoudens andersluidend beding afgesloten voor bepaalde duur. In het geval de overeenkomst uit periodiek te verrichten behandelingen bestaat, zal de offerte, overeenkomst of orderbevestiging steeds aangeven in welke frequentie de behandelingen zullen plaatsvinden. Om geldig te zijn, dienen inschrijvingen voor een opleiding of training van EQUINA ten allen tijden elektronisch, dan wel schriftelijk te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard.

2.5. Indien er offertes worden opgesteld, is wijziging hiervan enkel mogelijk na schriftelijk verzoek en mits aanvaarding EQUINA. In geval van tijdig en aanvaard verzoek, behoudt EQUINA zich het recht voor tot het dienovereenkomstig aanpassen van de offerte of prijsopgave. Als een verzoek mondeling gebeurt, is het risico voor het al dan niet uitvoeren van de wijzigingen voor rekening van de klant.

2.6. Aan de offerte of overeenkomst supplementaire opdrachten of diensten zullen het recht doen ontstaan op additionele vergoeding in hoofde van EQUINA.Deze vergoeding zal in onderling overleg bepaald worden. Bij gebreke aan concrete afspraken, gelden de tarieven zoals weergegeven in artikel 10.

ARTIKEL 3 – VERTEGENWOORDIGING

3.1. Door het ondertekenen van de offerte, orderbevestiging, overeenkomst dan wel door bevestiging van diens online inschrijving verbindt de klant zich definitief.

3.2. Iedere persoon of maatschappij die opdrachten plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden in overeenstemming met artikel 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs indien EQUINA akkoord ging met de wijze van facturering.

ARTIKEL 4 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN EQUINA

4.1. Opleidingen vinden plaats op de door EQUINA aangegeven data. Behandelingen etc. worden in principe enkel uitgevoerd op werkdagen. In geval van uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden die behandeling in het weekend en/of op feestdagen vereisen, kan hier in onderling overleg van worden afgeweken. Desgevallend behoudt EQUINA zich het recht voor tot het aanrekenen van extra kosten.

4.2. EQUINA zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van EQUINA het karakter hebben van een inspanningsverbintenis, tenzij afwijkende schriftelijke afspraken. Geringe wijzigingen door EQUINA in de opdracht, behandeling of inhoud van de opleiding die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de werkzaamheden zijn toegestaan.

4.3. EQUINA behoudt zich het recht voor om een bepaalde dienstverlening te weigeren wanneer zij van mening is dat de gezondheid of conditie van het dier niet optimaal is, bij gebreke aan positieve vooruitzichten of resultaten, dan wel wanneer de gewenste behandeling het dier niet ten goede zal komen.

4.4. Tenzij anders overeengekomen, behoudt EQUINA de volledige vrijheid in het aanwenden van materialen bij de uitvoering van de toevertrouwde opdracht.

4.5. EQUINA is steeds gerechtigd haar rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan derden in onderaanneming, teneinde aan de vereisten van goed vakmanschap te voldoen.

4.6. EQUINA verbindt zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie die haar wordt verstrekt door de klant. EQUINA zal deze informatie enkel aanwenden ten behoeve van de klant en ter uitvoering van haar opdracht.

ARTIKEL 5 – ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

5.1. De klant verbindt zich er toe alle informatie tijdig te verstrekken die noodzakelijk geacht wordt door EQUINA om de toevertrouwde opdracht op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. Bij gebreke aan tijdige verstrekking van de correcte informatie heeft EQUINA het recht de uitvoering van de overeenkomt op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende additionele kosten in rekening te brengen. De klant vrijwaart EQUINA voor aanspraken van derden wegens schade voortvloeiend uit het onjuist of onvolledig karakter van de verstrekte informatie en gegevens.

5.2. Onder door de klant aan te leveren informatie wordt onder meer verstaan: identificatiegegevens van de klant en het dier, informatie betreffende de gezondheidstoestand van het dier, gekende allergieën of intoleranties, dieet, medicatiegebruik en in voorkomend geval de klachten waarmee het dier geconfronteerd wordt, alsmede de gewenste behandeling.

5.3. In geval van gebreken of tekortkomingen is de klant verplicht EQUINA hiervan in kennis te stellen binnen de  twee (2) kalenderdagen vanaf het beëindigen van  de opleiding, de behandelingssessies of de opdracht. Dit door middel van een met reden omkleed schrijven (brief, mail of aangetekende zending), inclusief foto’s indien de gebreken of tekortkomingen betrekking hebben op de behandeling of het verblijf van honden en/of paarden. Bij gebreke aan (tijdige) reactie, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de uitvoering van de opdracht. In geval van tijdige reactie dient EQUINA, wanneer zij van mening is dat de klacht gegrond is, een termijn van één (1) maand te worden gegund om tegemoet te komen aan de vermeende tekortkoming, alvorens de klant beroep kan doen op diens overige rechten (ontbinding, schadevergoeding etc.). De klant erkent dat deze periode redelijk is, gelet op de betrokken dienstverlening waarin EQUINA voorziet.

ARTIKEL 6 – (ONLINE) TRAINING EN OPLEIDING

6.1. Behoudens andersluidende overeenkomst in geval van (online) trainingen en opleidingen, aanvaardt de klant dat de (online) trainingen en opleidingen ontwikkeld werden voor een ruimer publiek en aldus niet noodzakelijk toegespitst op de specifieke behoeften van de klant.

6.2. Het organiseren en geven van (online) trainingen en opleidingen neemt de vorm aan van een inspanningsverbintenis, waarbij EQUINA alle redelijke maatregelen tracht te nemen teneinde de (online) trainingen of opleidingen op de vooropgestelde data te laten plaatsvinden. In geval van onvoorziene of onvermijdbare omstandigheden, dewelke als overmacht gekwalificeerd worden, zoals o.m. ziekte, overlijden, bedrijfsstoornissen, technische problemen of tekortkomingen vanwege leveranciers of onderaannemers, heeft EQUINA het recht de inhoud of locatie te wijzigen, dan wel de (online) training of opleiding te verplaatsen conform artikel 14.

6.3. De klant heeft het recht om diens deelname aan de (online) training of opleiding te annuleren zonder opgave van reden tot acht (8) weken voor aanvang van de training of opleiding. De annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren.

6.4. Indien de klant annuleert tussen de acht (8) en vier (4) weken voor aanvang van de (online) training of opleiding is EQUINA gerechtigd op het aanrekenen van 50% van het inschrijvingsgeld zonder toegestane kortingen excl. btw. Indien de klant diens deelname aan een opleiding of training pas annuleert minder dan vier (4) weken voor de vastgestelde aanvangsdatum is het volledige inschrijvingsgeld zonder toegestane kortingen excl. btw verschuldigd.

6.5. In geval van annulering om redenen die geen uitstaans hebben met overmacht in hoofde van EQUINA of de klant zal steeds een administratieve kost van 25,00 € aangerekend worden. Deze administratieve kost zal verrekend worden met het bedrag waarop EQUINA gerechtigd is ingeval van laattijdige annulering.

6.6. Wanneer de klant verhinderd is om deel te nemen aan de (online) training of opleiding is het toegestaan om in vervanging te voorzien mits voorafgaande kennisgeving aan EQUINA. De overdracht van eenzelfde inschrijving is slechts éénmaal mogelijk. Let wel, om in aanmerking te komen voor attestering dient de klant steeds zelf deel te nemen. Eventuele vervangingen worden niet in rekening genomen bij het evalueren van de aanwezigheid met het oog op het bekomen van een erkenning of attest. Indien de klant niet aanwezig kan zijn en niet in vervanging kan voorzien, geeft dit geen aanleiding tot teruggave of vermindering van het inschrijvingsgeld en dit ongeacht de oorzaak van verhindering, behoudens wanneer dit door EQUINA gelet op de concrete omstandigheden passend en billijk wordt geacht.

6.7. Voor trainingen en opleidingen die uit verschillende niveaus of lesdagen bestaan en waarvoor de klant op het geheel inschrijft, zit één (1) examen en één (1) herkansing vervat.

ARTIKEL 7 – TERMIJNEN

7.1. De (online) trainingen en opleidingen vinden plaats op de door EQUINA vastgestelde data. De uitvoeringstermijn voor behandelingen of andere diensten van EQUINA wordt steeds in onderling overleg met de klant bepaald, rekening houdende met de omvang en de complexiteit van de toevertrouwde opdracht. Wanneer er geen uitvoeringstermijn werd overeengekomen, zal de toevertrouwde opdracht uitgevoerd worden binnen een redelijke termijn.

7.2. Het aantal behandelingen/sessies wordt steeds in onderling overleg met de klant bepaald. De klant erkent hierbij dat het aantal vooropgestelde sessies een loutere inschatting betreft en afhankelijk is van factoren waarover EQUINA geen invloed heeft zoals onder meer de leeftijd van het dier, de algehele condities, de gezondheidstoestand en de ernst van de complicaties of klachten. De klant erkent dat het doorlopen van de volledige behandeling noodzakelijk is voor het bekomen van het gewenste resultaat en kan dan ook geen aanspraken opzichtens EQUINA doen gelden voor wat betreft de noodzaak tot het overschrijven van het aantal vooropgestelde sessies.

7.3. EQUINA behoudt zich het recht voor om in een gefaseerde uitvoering van de overeenkomst tot behandeling te voorzien.

7.4. De opgegeven uitvoeringstermijn is steeds als indicatief te beschouwen. Bij overschrijding kan zij geen aanleiding vormen tot ontbinding van de overeenkomst of enige vorm van schadevergoeding, noch vormt dit een geldige reden tot weigering van betaling door de klant, behoudens in geval van aanzienlijke overschrijding van meer dan 6 maanden, in welk geval de klant aanspraak kan maken op een vergoeding waarvan het maximum 5 % op de afgesproken prijs niet overschrijdt en enkel wanneer de aanzienlijke overschrijding niet te wijten is aan overmacht in hoofde van EQUINA of aan het toedoen of nalaten van de klant.

7.5. Wanneer de klant de opdracht wijzigt of bijkomende opdrachten geeft, dewelke door EQUINA worden aanvaard, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met de tijd die redelijkerwijze nodig is om deze wijzigingen of bijkomende opdrachten uit te voeren.

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE RECHTEN

8.1. Alle informatie, inclusief knowhow, documenten, cursussen, lesmaterialen, tekeningen, logo’s, ideeën en procestechnieken ontwikkeld door EQUINA die tijdens (online) trainingen, opleidingen, seminaries of infosessies worden aangewend, blijven de uitsluitende intellectuele eigendom van EQUINA zonder dat hierbij enig auteursrecht, noch reproductierecht wordt toegekend aan de klant. De loutere overdracht van informatie, knowhow, documenten, cursussen, lesmaterialen, tekeningen, logo’s, ideeën of procestechnieken aan de klant doet hier geen afbreuk aan.

8.2. Het is de klant niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EQUINA gegevens uit en/of gedeelten van het verstrekte lesmateriaal door te geven aan derden, te publiceren, te verspreiden of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook.

8.3. De URL’s van de webportalen die toegang bieden tot online opleidingen en/of videomateriaal mogen onder geen beding doorgegeven worden aan derden.

8.4. De klant is gerechtigd tot het aanwenden van de informatie, knowhow, documenten, cursussen, lesmaterialen, tekeningen, ideeën of procestechnieken voor persoonlijk gebruik met het oog op het voorzien in begeleiding en/of behandeling van honden en paarden. Het is de klant uitdrukkelijk verboden om deinformatie, knowhow, documenten, cursussen, lesmaterialen, tekeningen, ideeën of procestechnieken om in eigen naam en eigen rekening, dan wel in naam en voor rekening van derden in (online) opleidingen, trainingen, workshops of studiedagen te voorzien, behoudens in geval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming vanwege EQUINA. Het recht op persoonlijk gebruik geldt daarnaast niet voor wat betreft de handelsmerken van EQUINA met inbegrip van de merknaam en het logo, dewelke uitsluitend door EQUINA geëxploiteerd mogen worden, behoudens in geval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming.

8.5. Het is de klant niet toegestaan de informatie, knowhow, documenten, cursussen, lesmaterialen, tekeningen, ideeën of procestechnieken dewelke tot de uitsluitende intellectuele eigendom van EQUINA behoren te imiteren, te wijzigen of te modificeren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van EQUINA.

ARTIKEL 9 – NIET CONCURRENTIE

9.1. Door kennisname en aanvaarding van deze algemene voorwaarden verbindt de klant die deelneemt aan (online) trainingen of opleidingen zich er toe zich gedurende de duurtijd van de (online) trainingen of opleidingen, alsmede voor een periode van één (1) jaar nadien te onthouden van het in eigen naam en voor eigen rekening, dan wel in naam en voor rekening van derden, organiseren of geven van (online) trainingen of opleidingen, workshops of studiedagen en dit binnen Vlaanderen en Nederland, bij gebreke waaraan EQUINA het recht heeft op schadeloosstelling met een forfaitair minimum van 2.500,00 € per vastgestelde inbreuk en 250,00 € per dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van EQUINA om een hogere schadevergoeding te vorderen.

9.2. Deze bepaling is niet van toepassing indien de klant voorafgaandelijke schriftelijke toestemming tot het organiseren van (online) trainingen of opleidingen vanwege EQUINA bekomt, dan wel wanneer de klant in opdracht en voor rekening van EQUINA in (online) trainingen of opleidingen voorziet.

ARTIKEL 10 – PRIJZEN EN BETALINGEN

10.1. De prijzen van EQUINA worden gebaseerd op de omvang en complexiteit van de opdracht en zijn deze zoals weergegeven op de website, in de offerte of overeenkomst.

10.2. De vermelde prijzen worden weergegeven in euro (€) en zijn steeds exclusief BTW (21%). Behoudens afwijkende schriftelijke afspraken, zijn de kosten voor benodigde materialen en hulpmiddelen voor het uitvoeren van de opdracht of behandeling in de prijs inbegrepen. De prijzen voor trainingen en opleidingen zijn, behoudens anders vermeld, steeds inclusief lesmateriaal, catering en accommodatie.

10.3. In onder meer volgende gevallen is EQUINA gerechtigd tot het aanrekenen van een meerprijs ten opzichte van de offerte, waarvan de prijs steeds in onderling overleg bepaald wordt:

 • Vervoer van paarden en/of honden door EQUINA met het oog op behandeling of verblijf op het adres van EQUINA;
 • Het opvolgen van vragen van deelnemers na het beëindigen van de opleidings-of trainingscursus;
 • Het nazicht van verslagen of videomateriaal van behandelingen die door de klant zelf worden uitgevoerd in navolging van de opleidings-of trainingscursus;
 • Extra behandelingen die niet in de initiële offerte of overeenkomst werden opgenomen;

10.4. De kostprijs voor goederen of diensten aangeleverd door derden in uitvoering van de overeenkomst wordt vervat in de facturatie van EQUINA en wordt door EQUINA in rekening gebracht bij de klant.

10.5. Vanaf het ogenblik dat de offerte of overeenkomst wordt goedgekeurd of de klant de (online) inschrijving bevestigt, bestaat er een betalingsplicht in hoofde van de klant.

10.6. De producten en diensten zijn contant betaalbaar door middel van de daartoe opengestelde betalingsmethoden. Alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van EQUINA.

10.7.Alle facturen dienen betaald te worden binnen de veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum en dit zonder enige korting of inhouding van welke aard ook. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest aan een intrestvoet van 10%, alsmede een schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 en een bedrag van € 75,00 euro ter dekking van de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten, verschuldigd zijn. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht van EQUINA voor het vorderen van meerschade. Bovendien zal bij laattijdige betaling het resterende saldo integraal en onmiddellijk opeisbaar worden. Hetzelfde geldt voor de overige, nog niet vervallen facturen, dewelke eveneens onmiddellijk opeisbaar worden.

10.8. Onverminderd artikel 10.7 dienen facturen voor (online) trainingen en opleidingen volledig betaald te zijn bij aanvang van de desbetreffende training of opleiding, bij gebreke waaraan EQUINA zich het recht voorbehoud om de deelname van de klant te ontzeggen tot wanneer alle uitstaande rekeningen werden aangezuiverd, inclusief schadevergoeding en interesten. Voormelde bepaling is niet van toepassing in zoverre de klant in aanmerking komt voor subsidiëring via de kmo-portefeuille en hier ook daadwerkelijk toepassing van maakt.

10.9. EQUINA behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan tijdige betaling van de factuur de overeenkomst mits eenvoudige kennisgeving, doch zonder vereiste tot ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.

10.10. Opmerkingen met betrekking tot de factuur dienen uiterlijk binnen de acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum kenbaar worden gemaakt aan EQUINA en dit op schriftelijke wijze (brief, mail of aangetekende zending). Bij gebreke aan tijdig protest, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de inhoud van de factuur.

10.11. EQUINA behoudt zich het recht voor om schuldvorderingen ten opzichte van de klant te compenseren met eventuele financiële vorderingen van de klant opzichtens EQUINA.

ARTIKEL 11 – FINANCIERING

11.1. In geen geval kan de weigering van de aanvraag tot financiering, desgevallend via de kmo-portefeuille, een invloed hebben op de overeenkomst dewelke door de ondertekening als definitief beschouwd wordt. Dit geldt ook indien EQUINA uit bereidwilligheid getracht heeft de klant te helpen een financiering te verkrijgen.

11.2. In geval van een vermoeden van insolvabiliteit van de klant, behoudt EQUINA zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te schorsen in afwachting van een behoorlijke waarborg van betaling. Bij gebreke hieraan heeft EQUINA het recht de overeenkomst te beëindigen mits facturatie van de reeds geleverde prestaties en voorziene materialen en dit zonder enige gehoudenheid tot schadeloosstelling in hoofde van de klant.

ARTIKEL 12 – HERROEPINGSRECHT

12.1. De bepalingen opgenomen onder dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten op afstand afgesloten door particuliere klanten (consument – B2C) buiten de lokalen van EQUINA om, in het bijzonder (online) inschrijvingen voor (online) trainingen of opleidingen.

12.2. De klant beschikt over een wettelijke bedenktermijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf het afsluiten van de overeenkomst en dit zonder opgave van redenen. De klant oefent diens herroepingsrecht geldig uit door binnen deze termijn EQUINA op de hoogte te brengen van zijn/haar beslissing hiertoe middels aangetekende zending of het via het modelformulier dat op verzoek van de klant ter beschikking wordt gesteld.

12.3. Bovenvermeld herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten m.b.t.:

 • (online) trainingen of opleidingen die door EQUINA voor professionele doeleinden worden verstrekt en aldus niet als hobbycursus te beschouwen zijn;
 • (online) trainingen of opleidingen waarbij elektronisch didactisch materiaal op een niet-materiële drager wordt gedownload of gestreamd mits erkenning van afstand van het herroepingsrecht door de klant en dit ongeacht de aard van de betrokken training of opleiding ;
 • online trainingen of opleidingen die worden aangevat tijdens de herroepingstermijn ingevolge waarvan de klant afstand doet van diens herroepingsrecht;
 • (online) trainingen, opleidingen of behandelingen die een gepersonaliseerd karakter vertonen;
 • diensten van EQUINA, inclusief trainingen of opleidingen, die op verzoek van de klant uitgevoerd dienen te worden tijdens de herroepingstermijn. De klant erkent hierbij dat hij/zij het herroepingsrecht verliest van zodra de gehele overeenkomst is uitgevoerd door EQUINA;
 • diensten van EQUINA, inclusief trainingen of opleidingen, waarbij de klant een professionele hoedanigheid heeft;
 • diensten van EQUINA waarbij accommodatie ter beschikking wordt gesteld;

12.4. In geval van herroeping van de overeenkomst op het ogenblik dat de dienstverlening van EQUINA reeds een aanvang heeft genomen, is EQUINA gerechtigd op een vergoeding voor het reeds uitgevoerde gedeelte en de reeds gemaakte kosten.

12.5. De door de klant betaalde bedragen worden bij een tijdig en geldig beroep op het herroepingsrecht binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van het verzoek terug gestort. Eventuele reeds gepresteerde diensten of kosten worden op basis van artikel 12.4. afgehouden van het terug te betalen bedrag.

ARTIKEL  13 – GEBREKEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

13.1. De klant heeft de verplichting om via een met reden omkleed schrijven (brief, mail of aangetekende zending) tekortkomingen met betrekking tot de geleverde diensten te melden aan EQUINA en dit binnen de twee (2) kalenderdagen nadat de diensten zijn geleverd. Bij gebreken of tekortkomingen die tijdig werden gemeld en waarvan EQUINA meent dat deze gegrond zijn, beschikt zij over een termijn van één (1) maand om hieraan tegemoet te komen, alvorens de klant beroep kan doen op diens overige rechten (ontbinding, schadevergoeding etc.).De klant erkent dat deze periode redelijk is gelet op de betrokken dienstverlening waarin EQUINA voorziet.

13.2. Gebreken in de uitvoering of niet conformiteit van de dienstverlening, dewelke zichtbaar waren op het ogenblik van het uitvoeren van de toevertrouwde opdracht en waarvan de klant wordt geacht kennis genomen te hebben, worden gedekt door de aanvaarding van de dienstverlening en komen niet in aanmerking voor enige vorm van schadeloosstelling door EQUINA, onverminderd of deze voortvloeien uit handelingen of omissies in hoofde van EQUINA. Deze aanvaarding kan uitdrukkelijk, dan wel stilzwijgend plaatsvinden.

13.3. In geval van behandelingen is EQUINA uitsluitend aansprakelijk voor schade toegebracht aan het behandelde dier en enkel wanneer deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming, dan wel nalatigheid in hoofde van EQUINA. Gebreken, gevoeligheden, afwijkingen of schade dewelke intrinsiek aanwezig waren bij het te behandelen dier, dan wel voortvloeien uit verkeerdelijk verschafte informatie, verouderde informatie of uitdrukkelijke instructies door de klant, kunnen geen aanleiding tot aansprakelijkheid in hoofde van EQUINA.

13.4. In geval de klant aanvang of voortzetting van de behandeling verzoekt ondanks ongeschikte medische parameters of gebrek aan positieve vooruitzichten/resultaten, vindt de uitvoering hiervan steeds plaats op uitsluitende verantwoordelijke van de klant.

13.5. EQUINA neemt geen verbintenissen op voor wat betreft het te bereiken resultaat van een behandelingsplan. Zij kan dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet behalen het verwachte of gewenste resultaat.

13.6. EQUINA kan voorts niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, dan wel het niet bekomen van het verwachte of gewenste resultaat bij een behandeling wanneer deze het gevolg is van de beslissing van de klant tot het voortijdig stopzetten van het behandelingsplan.

13.7. De klant vrijwaart EQUINA in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht of overeenkomst schade (beweren) geleden te hebben.

13.8. De klant erkent en aanvaardt dat EQUINA de excepties en exoneraties, die een fabrikant of onderaannemer ten aanzien van EQUINA kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

13.9. Voor zover EQUINA in uitvoering van haar dienstverlening afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, waaronder hulppersonen, leveranciers of onderaannemers, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit gebeurlijke vertragingen of hun lichte, herhaaldelijke fout, zware fout of opzet, dan wel het niet-uitvoeren van een van de voornaamste verbintenissen. Hetzelfde geldt voor de afname van producten van derden. EQUINA kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor gebreken in de producten en materialen dewelke worden aangewend in de uitvoering van de opdracht.

13.10. In geval van (online) trainingen of opleidingen is de aansprakelijkheid van EQUINA steeds beperkt tot de inschrijvingsprijs. EQUINA kan in dergelijk geval nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit verlies van omzet, winstderving en dergelijken, noch voor schade berokkent aan de klant, de behandelde dieren van de klant of van derden. In geval van behandelingen of andere dienstverlening blijft de aansprakelijkheid van EQUINA en de daaruit voortvloeiende verplichting tot schadeloosstelling beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of de BA-uitbating van EQUINA tussenkomst verleend, dan wel het factuurbedrag voor de betrokken dienstvelening. EQUINA is in geen geval aansprakelijk voor vermogensschade, winstderving, materiële schade, indirecte schade of gevolgschade.

13.11. Op straffe van verval van recht, dient iedere vordering van de klant tot schadevergoeding dient te worden ingesteld binnen een termijn van drie (3) maanden nadat de feiten waarop deze vordering wordt gebaseerd gekend waren door de klant of redelijkerwijze gekend konden zijn.

ARTIKEL 14 – OVERMACHT EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

14.1. In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van EQUINA onder deze overeenkomst, geschorst of beperkt gedurende de periode van overmacht zonder enige aansprakelijkheid in hoofde van EQUINA.

14.2. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van EQUINA die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van diens verbintenis, zoals, maar niet beperkt tot ziekte, overlijden, bedrijfsstoornissen, technische problemen of tekortkomingen vanwege leveranciers of onderaannemers, embargo’s, wettelijke verplichtingen of verboden, terrorisme of oorlog.

14.3. Indien de overeenkomst door overmacht gedurende meer dan drie (3) maanden niet kan uitgevoerd worden en aldus niet meer als tijdelijk aanzien kan worden, hebben zowel EQUINA als de klant het recht om de overeenkomst op schriftelijke wijze te herzien of te beëindigen, mits betaling van de reeds geleverde diensten, doch zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij. In geval de overeenkomst bestaat uit het voorzien van (online) opleidingen en trainingen heeft EQUINA het recht de inhoud of locatie te wijzigen, dan wel de (online) training of opleiding te verplaatsen en dit ongeacht de duurtijd van de overmachtssituatie.

14.4. EQUINA kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst lastens de andere partij ontbinden in geval de klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met de EQUINA gesloten overeenkomst inclusief de algemene voorwaarden dewelke integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst (vb. het niet naleven van de toepasselijke wetgeving en veiligheidsvoorschriften, het niet voldoen aan de betalingsverplichting, onredelijk of storend gedrag binnen de groep, het verspreiden van negativiteit over EQUINA of diens medewerkers).

Het recht van EQUINA om de overeenkomst lastens de klant te ontbinden, laat diens recht om van de klant een schadevergoeding te vorderen onverlet. Minstens dient de klant het reeds uitgevoerde gedeelte van de toevertrouwde opdracht en de aangeleverde materialen te vergoeden.

14.5. In zoverre de klant tot het annuleren van een (online) training of opleiding overgaat gelden de tarieven vervat in artikel 6 van deze algemene voorwaarden. In zoverre de klant niet aanwezig is op het ogenblik dat de (online) training of opleiding doorgang vindt, is het gehele inschrijfgeld verschuldigd, behoudens in geval van afwijkende afspraken tussen partijen. Indien de klant niet aanwezig is op de ingeplande afspraak voor een behandeling, wordt er door EQUINA een “no show” fee aangerekend van 80,00 €.

14.6. De klant heeft het recht om de overeenkomst bestaande uit het doorlopen van een behandelingsplan ten allen tijden te beëindigen. In dergelijk geval heeft EQUINA van rechtswege het recht op vergoeding van de reeds geleverde diensten, alsmede op een vergoeding voor de gederfde winst forfaitair begroot op 20% van het resterende gedeelte van het behandelingsplan. Deze forfaitaire vergoeding laat het recht van EQUINA om betaling te vorderen van een aantoonbare hoger werkelijk geleden schade onverlet.

14.7. EQUINA behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van onmiddellijk en rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, liquidatie, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant, zonder dat de klant gerechtigd is op enige vorm van schadeloosstelling.

ARTIKEL 15  – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

15.1. EQUINA erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens (waaronder naam, adres, mailadres, locatiegegevens en overige persoonlijke data van natuurlijke personen) conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en tracht deze na te leven.

15.2. De door EQUINA verzamelde persoonsgegevens zullen, uitgezonderd hetgeen in artikel 14.3. bepaald werd, uitsluitend aangewend worden ter uitvoering van de dienstverlening, om de klant op de hoogte te houden van de overeenkomst, alsmede elk gericht doel waarvoor de klant expliciet toestemming heeft verleend. EQUINA erkent de persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen verwerken ten behoeve van of in opdracht van de klant. Er zal geen enkele persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat EQUINA hiertoe een rechtvaardigingsgrond kan inroepen of de benodigde toestemming heeft verkregen.

15.3. Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald, overheidsbevel, gerechtelijke beslissing, of in uiterste noodzaak, zullen de persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de klant of wanneer EQUINA beroep doet op derden, dewelke noodzakelijkerwijze in kennis gesteld dienen te worden van de verstrekte persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst. In dergelijk geval ziet EQUINA toe op de naleving van de wetgeving ter zake door deze derden.

15.4. EQUINA verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de gebruiken in de betrokken sector, en de aard van de verwerking.

15.5. De klant heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid van diens gegevens te verzoeken. De door EQUINA verzamelde gegevens kunnen geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan EQUINA (administratie@equina.be of 2560 Bevel, Herdersstraat 14).

15.6. De persoonsgegevens die voor het opmaken van de offerte of het uitvoeren van de overeenkomst worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de desbetreffende dienstverlening. Indien EQUINA de gegevens voor een langere periode bewaard, baseert zij zich hier ten alle tijden voor op de nodige rechtvaardigingsgronden, waaronder de wettelijke verplichtingen inzake boekhouding, aansprakelijkheid en garantie.

15.7. Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het centrale contactpunt bij EQUINA (administratie@equina.be of  + 32 475 64 88 79). Voor meer informatie kan u steeds het privacybeleid consulteren.

ARTIKEL 16 – BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

16.1. Voor vragen of bemerkingen kan de klant zich richten tot EQUINA te 2560, Herdersstraat 14 (administratie@equina.be of +32 475 64 88 79).

16.2. Uitsluitend de rechtbanken behorende tot het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van EQUINA is gevestigd, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de klant en EQUINA die uit de overeenkomst of de toepassing van de algemene voorwaarden voortvloeien of hiermee enig verband houden.

16.3. De overeenkomst, algemene voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgische Recht en dienen overeenkomstig de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.

Contacteer ons

Heb je vragen voor Equina of wil je graag een opleiding volgen?
Laat het ons weten en we nemen snel contact met je op.